Какво е химична ексфолиация?


Химична ексфолиация или химически пилинг, е процедура използвана за подобряване състоянието на кожата чрез контролирано отстраняване на роговия слой.
Целта на тази процедура е регенериране на епидермиса.
Химичната ексфолиация, в сравнение с лазерната или механичната ексфолиация има очевидни предимства, като например:

 • Ефективност
 • Лесно изпълнение на процедурите
 • Разнообразни възможности – използване на органични киселини от различно естество за лечение на различни кожни проблеми
 • Независими от техническите умения на лекаря – за разлика от механичния и физическия пилинг (лазерен, микро и дермоабразио), химичната ексфолиация не зависи пряко от техническия опит на извършващия процедурата
 • Възможност за добавяне на допълнителни съставки – “Медикаментозния” химически пилинг съдържа активни съставки, които имат синергично действие с различните киселини.

Какво е киселина?


Какво представляват киселините?

Според теорията на Bronsted-Lowry киселина е вещество, което може да отдава (Н+) йони (протони) в друга химична молекула, известна като база. Киселините се класифицират на органични и неорганични
Протонът (Н+) е водороден атом с положителен заряд.

Органичните киселини

Органични киселини се характеризират с присъствието на карбоксилна група – СООН.
Това е част от молекула, способна да освободи протон Н+. Всъщност, много други органични молекули, които нямат карбоксилна група, могат да действат като киселина (например резорцинол). Това се дължи на способността им да освобождават протон, при определени химико-физични условия, както и при групата на алкохолите-О-Н.

Основни характеристики на киселините

Киселинните характеристики на молекулите са изразени чрез константата на киселина дисоциация (Ка) в нейната логаритмична форма, наречена рКа. Колкото по-ниска е стойността на рКа е, толкова е по-киселинен характера на молекулата, и освобождава по-лесно протоните. В някои органични молекули присъствието на други групи, в допълнение към карбоксилнитегрупи, като групата на алкохолите (ОН) или присъствието на атоми като халогени (хлорни атоми в трихлороцетна киселина) може улесни освобождаването на протоните от карбоксилните групи, като по този начин се увеличава киселинния характер молекулата.

Две електрохимични променливи, които определят киселинността на воден разтворОсновните електрохимични параметри, на базата на които се измерва киселинността на воден разтвор са:

PH

PH – описва киселинността на даден воден разтвор. На практика той определя концентрацията на водородните катиони (Н+), които са свободни в разтвора.

Електропроводимост

Електропроводимост – Електрическа проводимост, измерена в mS/cm (милисименс на сантиметър), описва скоростта, с която протоните се движат във воден разтвор.

МОБИЛНОСТ на протоните:
От Grotthuss до ENERPEEL® ТЕХНОЛОГИЯ

Мобилността на протоните във воден разтвор е описана за първи път от Grotthuss през 1806.
Според неговата теория освободения излишен протон от киселината във воден разтвор прескача от една молекула вода в друга, стъпка по стъпка, превръщайки водната молекула в нестабилен оксониев йон (H3O +), който е с положителен заряд, защото получава положителен протон от киселината.
mobility-of-protons
Оксониевият йон е нестабилен и на свой ред освобождава хидрониев йон (протон в излишък), който се свързва със съседната молекула вода. Това е динамичен механизъм и протона освободен от киселината се премества в мрежата на водни молекули с конкретна скорост, оценени на базата на  електропроводимостта. Във водни разтвори на органични киселини, които обикновено се използват за процедурите на химична ексфолиация, стойностите на мобилността на протона вече са изразени с максималните си нива. Резултатът от това съотношение между повърхностна травма и ефикасността на химична ексфолиация, се изразява с раздразнение на кожата.
Благодарение на специфичната си технология протоните в разтворите на ENERPEEL® са в “латентно” състояние и тяхната мобилност се увеличава чрез прост и ефективен механизъм след като продуктът се абсорбира от кожата.

Катаболна и анаболна фаза:
Пилингът протича в две фази


Химически пилинг може да се опише като контролирано въздействие върху кожата и се определя от естеството на киселината, от нейния профил на абсорбция, и от електрохимичното поведението на протона, освободен от киселината. Действието на разтвора върху кожата може да се характеризира с две отделни фази:

 • катаболна фаза:
  премахване на съществуващите клетъчни и фиброзни структури.
 • анаболна фаза:
  подмяна с нови епидермални клетки и с нови аморфни и фиброзни структури на дермата.

Катаболна фаза

Протонът освободен от киселината води до прекъсване на пептидните връзки, свърващи различните аминокиселини, които образуват различни протеинови структури:
• кератинови фибри;
• корнеоцити;
• десмозома (която свързва кератиноците);
• други кожни структури.

Анаболна фаза:

Тя се определя от диференциацията на клетките в базалния слой на епидермиса които заместват елиминирани кератиноцити по време на фазата на десквамация с последващо образуване на нов рогов слой чрез естествен процес на кератинизация (процес на образуване на кератин в тъканите)

Ограниченията на химичната ексфолиация


При химичната ексфолиация, извършена с помощта на обикновен воден разтвор на органична киселина се характеризира с важен ограничаващ ефект: интензивността на травмирана повърхност не е пропорционална на способността на агентите за обновяване на епидермиса и ремоделиране на дермата.
Три фактора, които предизвикват повърхностни травми:

 • Нехомогенна абсорбция на киселината.
 • Висока концентрация на протони (ниско рН).
 • Висока мобилност на протони.

В стандартен воден разтвор на киселина, концентрацията и мобилността на протоните вече са в пика си: когато разтворът е в контакт с повърхността на кожата, съотношението между повърхностна травма и ефикасността на химична ексфолиация, се свежда до раздразнение на кожата.

Интензивни повърхностни травми, по-малка ефективност на химичната ексфолиация
На фигурата: дисбаланса между ефекта от дразнението (червена стрелка) и способността да се обновява и ремоделира кожата (бяла стрелка) докато киселината достигне до най-дълбоките слоеве на кожата.

 

Доскорошна илюзия:
Намаляване на повърхностната травма чрез химично-ексфолиантен разтвор

За да се намали травмата на кожата, са използвани различни техники, като например:

 • Буфериране от водна система;
 • Увеличаване на рН на водната система.

По този начин е възможно да се намали травмата, причинена от протони, но за сметка на ефективността на химична ексфолиация.
Предложени са някои други техники за решаване на този проблем:, като хелиране на киселината (TCA), но никоя от тях не е научно доказана.
Все пак всички тези методи целят да се намали повърхностната травма, но без промяна във формата на идеограмата – триъгълник

Революционна технология от ENERPEEL®: химически пилинг с променена форма


Всеки проблем си има решение, но ние трябва да изберем правилното.

Възможно е да се намали повърхностната травма и в същото време да се постигне висока ефективност на химичната ексфолиация.

ENERPEEL® действа само на 3 променливи, които могат да бъдат повлияни:

 • Равномерна абсорбция на киселината
 • Забавянето на мобилността на протоните в разтвора ENERPEEL®
 • Активиране на протоните (чрез увеличаване на мобилността) след като се  абсорбира в кожата

С ENERPEEL® Technology формата на идеограмата се променя от триъгълник в трапец.
ENERPEEL® Technology постига намаляване на повърхностната травма и едновременно с това повишава ефективността при обновяване на епидермиса и ремоделиране на дермата.

Пилинг с променена форма
Графиката показва способността на ENERPEEL®Технология за подобряване на химио-ексфолaцията и увеличаване на отношението между дразнене и подновяване и ремоделиране на кожата в полза на последните.
Триъгълната форма е променена в трапецовидна форма

ENERPEEL®:
Различна дълбочина, винаги ефективно


Променя се нивото?

Ефективността остава

Химичната ексфолиация може да действа на различни нива на структурата на кожата:

ENERPEEL®:различна дълбочина, винаги ефективно
Дори ако химичната ексфолиация се извършва на различни нива на кожата (средно, повърхностно, много повърхностно), ENERPEEL® Технология позволява по-ефективна и атравматична химична ексфолиация.

ENERPEEL®
Управлява протона за постигне на отлични резултати

Има само един начин за ефективен ремоделиращ кожата пилинг: да се действа целенасочено в най-дълбоките слоеве на кожата.
ENERPEEL®Технологията отговаря на това изискване, при което протоните се активират след като киселина проникне в кожата и влезе в контакт с по-големи количества вода. Активирането на протона в различни слоеве на клетъчни и протеинови структури означава осигуряване на контролирано и ефективно химично, биохимично и физиологично атравматично действие.

ENERPEEL®:
Разнообразни електрохимични свойства


ENERPEEL®Технологията променя електрохимичните свойства на органичните киселини

Промяна на Ph

Разреждане на изходен разтвор до 90%, показва че Ph се увеличава относително, показващо стойности, подобни на на тези на обикновен воден разтвор на същата киселина, при същата концентрация

На графиката се наблюдава поведението на ENERPEEL ® PA, спрямо Пирувикова киселина – 50%.

Мобилност на протоните

Мобилността на протоните, оценена чрез електрическата проводимост, изразена в mS/cm, забележимо се забавя в ENERPEEL ® PA, в сравнение с обикновен воден разтвор на Пирувикова киселина – 50%

Сравнение между електрохимични променливи
Пирувикова киселина в разтвор на ENERPEEL® и в нормален воден разтвор

ENERPEEL®Технология:
Функционална оценка


По-хомогенна абсорбция

С ENERPEEL® Технология е възможно да се направи по-равномерно проникването през кожата на полярни съединения като органичните киселини.
Благодарение на използването на специален носител, специално патентована молекула от General Topics, която е в състояние да проникне в полярни и неполярни структури на кожата (роговите липиди) е възможно да се получи по-хомогенна абсорбция на органични киселини, използвани в химично-ексфолиращите процедури
В проведено проучване степента на абсорбция на Гликоловата киселина в комбинация с ENERPEEL® Технология, резултатите са се увеличили с повече от 100%


Абсорбция на киселините
В първата графика: абсорбция на обикновен киселинен разтвор
Втората графика: действието на ENERPEEL® Технологията, която гарантира по-хомогенна абсорбция
По-малко повърхностни травми

Графиката в дясно показва, че интензитета на травмираната повърхност (изразена като индекс на зачервяване I.E..) е винаги по-ниска, по време на целия диапазон от 4 до 60 часа след пилинг, когато киселината е “доставена” с ENERPEEL® Технология . След 60 часа пилинг, интензитетът на травмираната повърхност се намалява с около 50%.

Увеличава епидермалното възстановяване

Eфикасността на химичната ексфолиация е измерена чрез иновативна процедура, която може да тества скоростта на епидермално възстановяване. Прилагането на дихидроксиацетон (DHA) върху кожата причинява образуването на цветно съединение, наречено Schi база, която има абсорбционен спектър, подобен на този на меланина. Чрез спектрофотометрия отражението се оценява в различни времена, като се изследва цвета на кожата при прилагане на ER ENERPEEL®PA (Пирувикова киселина 50%) и на обикновен воден разтвор на същата киселина при същата концентрация. Колкото по-голям интензитет на цвета (I. М.), то толкова по-ефективна е химичната ексфолиация. Графиката показва, че размерът на десквамирани клетки през цекия период на изследване (от 2-рия до 20-ия ден след лечението), се увеличава, когато киселината е в комбинация с ENERPEEL®Технология.

ENERPEEL®:
Доказана ефективност с иновативни технологии


Конфокалната лазерна микроскопия е иновативен метод за анализ на in VIVO на кожата, чрез неинвазивен подход, с почти хистологична резолюция до дълбочината на папиларната дерма. С помощта на тази техника са проследени промените на клетъчно ниво, настъпили след прилагане на продуктите на ENERPEEL® след 24 часа.
Снимките по-долу са получени с конфокален лазерен микроскоп на различни кожни слоеве, след приложение на ENERPEEL® TCA Strong, Трихлороцетна киселина 40%.


Изображения, заснети веднага
след приложение
на ENERPEEL®TCA Strong, Трихлороцетна киселина 40%.

Изображения заснети
24 часа след приложение
на ENERPEEL®TCA Strong, Трихлороцетна киселина 40%.